محمد ارمی

مدرس دوره های شبکه از مایکروسافت
محمد  ارمی

تخصص ها:

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

علیرضا  الیاسی
دکترای مدیریت تجارت
محمد  ارمی
مدرس دوره های شبکه از مایکروسافت