علیرضا الیاسی

دکترای مدیریت تجارت
علیرضا  الیاسی

تخصص ها: مدیریت بازرگانی

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

علیرضا  الیاسی
دکترای مدیریت تجارت
محمد  ارمی
مدرس دوره های شبکه از مایکروسافت